Základní škola a mateřská škola Děčín III



20.10.2017

Ve středu 18. 10. 2017 úspěšně proběhl VII. ročník "DLABÁNÍ DÝNÍ". Za mimořádné účasti rodičů a dětí byly vytvořeny originální a krásné dýně, které jsou vystaveny na oknech vestibulu školy. Při práci panovala družná a veselá nálada. Užili jsme si společně příjemné odpoledne. Všem rodičům i dětem děkujeme za účast a rády se s Vámi příští rok opět sejdeme. O vítězi rozhodne hlasování, které probíhá…

Zobrazit celý článek


19.10.2017

V pondělí 9. 10. a pátek 13. 10. navštívili žáci pátých ročníků Městskou knihovnu. Paní knihovnice si přichystala program o literárních žánrech, spisovatelích a ilustrátorech. Všichni se zájmem poslouchali a plnili zadané úkoly. V druhé části se žáci seznámili, jakým způsobem si mohou vypůjčit knihy. Na závěr bylo všem dovoleno vybrat a prohlédnout si některé tituly knih a časopisů. Tuto nabídku v…

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

EVVO – plán práce 2017/2018

V rámci začlenění tématu EVVO do výuky plníme následující cíle:

 • Poskytovat žákům potřebné informace, znalosti a dovednosti.
 • Rozvíjet a využívat klíčové kompetence nutné pro řešení problémů životního prostředí.
 • Učit žáky uvažovat o důsledcích vlastního jednání.
 • Vést žáky k chápání vzájemných vztahů a souvislostí v rámci životního prostředí.
 • Rozvíjet ekologickou etiku a v žácích probouzet citové vztahy k jejich prostředí.
 • Vytvářet hodnotové orientace žáků.
 • Vytvářet u žáků pozitivní vztah k životnímu prostředí.
 • Seznámit žáky s globálními problémy a pomoci jim chápat globální souvislosti.
 • Učit žáky aktivnímu přístupu k poznávání okolí prostřednictvím pobytů žáků v přírodě.
 • Pomoci žákům pochopit základní principy udržitelného rozvoje.

Nadále budeme prohlubovat společné aktivity všech žáků školy:

 • Účast na dlouhodobém projektu Třídíme ve škole – průběžné soutěže, třídění odpadu ve škole do speciálních kontejnerů v budovách školy
 • Účast na dlouhodobém projektu Recyklohraní – sběr vysloužilých baterií a elektrozařízení určených k následné recyklaci + hry a soutěže
 • Fungování žákovských ekotýmů, které se průběžně starají o inovaci informací na nástěnkách a o kontejnery na tříděný odpad
 • Zapojení žáků do ekologicko-charitativního projektu Sbírej toner – zajišťujeme finanční podporu Ústavu sociální péče Háj u Duchcova
 • Celoroční soutěž všech tříd ve sběru papíru
 • Využívání odpadových materiálů k ruční tvorbě (výtvarná výchova, aj.)
 • Zapojení žáků do jednorázových ekologických akcí
 • Tématické exkurze (např. návštěva Střední školy zahradnické a zemědělské E. A. Komerse – výukové programy, návštěva ZOO a expozice Rajské ostrovy)
 • Tématické projektové dny
 • Účast na filmovém festivalu Jeden svět
 • Účast na filmovém festivalu Expediční kamera
 • Projekce filmů v rámci projektu Planeta Země 3000
 • Účast žáků na aktuálně vyhlášených soutěžích – fotografických, výtvarných, literárních, aj.
 • Účast na soutěžích s ekologickou tématikou – např. Přírodovědný klokan
 • Účast žáků na školním a okresním kole ZOOolympiády, biologické a zeměpisné olympiády
 • Úklid travnatých ploch a péče o pozemky v okolí školy, využívání kompostérů
 • Plnění odborných cvičení a laboratorních prací s ekologickou tématikou
 • Poznávání bylin, výuka v terénu, tvorba herbářů a plakátů o ekosystémech
 • Tématické vycházky v okolí školy

 

Nadále také budeme využívat spolupráci s různými organizacemi, firmami a občanskými sdruženími.

Budeme aktualizovat materiální zajištění plnění plánu EVVO.

Průběžně bude zajišťována ekologizace provozu školy:

 

 • Postupná výměna oken za plastová se žaluziemi
 • Nákup kancelářských potřeb z převážně recyklovaných materiálů
 • Plošné využívání kontejnerů na tříděný odpad
 • Využívání kompostérů na školních pozemcích
 • Postupná výměna žárovek a zářivek za úsporné
 • Sběr a recyklace papíru, tonerů, baterií a elektrozařízení z provozu školy
 • Nákup energeticky úsporných elektrospotřebičů
 • Výměna vodovodních baterií
 • Plánováno postupné zateplení budov školy
 • Úsporné vytápění technických místností
 • Instalace programovatelných termostatů na topení a ohřev teplé užitkové vody
 • Instalace automatických spínačů osvětlení
 • Postupná izolace topných trubek
 • Průběžná modernizace a ekologizace provozu jídelen ZŠ i MŠ
 • Používání ekologicky šetrných čisticích prostředků

 

NAHORU TISK

 



Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu