Základní škola a mateřská škola Děčín III23.03.2018

Dne 22. 3. 2018 se žáci, kteří postoupili do okresního kola Biologické olympiády, účastnili exkurze do ústeckého muzea. Měli zde možnost nahlédnout do depozitáře přírodovědného oddělení, který se nachází mimo prostory běžně přístupné návštěvníkům. Prováděl je zde Mgr. Václav Beran, vedoucí oddělení přírodovědy a kurátor zoologické sbírky. V rámci příprav na „poznávačku“ v Biologické olympiádě si t…

Zobrazit celý článek


22.03.2018

21. března 2018 proběhlo krajské kolo chemické olympiády na Gymnáziu v Ústí nad Labem. Do krajského kola se probojoval žák naší školy Rudolf Svoboda z 9.B, protože se umístil na 1. místě v okresním kole. V krajském kole se stal úspěšným řešitelem a obsadil pěkné 6. místo. Patří mu velké poděkování za přípravu na školní, okresní i krajské kolo ChO a za vzornou reprezentaci naší školy.              …

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

EVVO – plán práce 2017/2018

V rámci začlenění tématu EVVO do výuky plníme následující cíle:

 • Poskytovat žákům potřebné informace, znalosti a dovednosti.
 • Rozvíjet a využívat klíčové kompetence nutné pro řešení problémů životního prostředí.
 • Učit žáky uvažovat o důsledcích vlastního jednání.
 • Vést žáky k chápání vzájemných vztahů a souvislostí v rámci životního prostředí.
 • Rozvíjet ekologickou etiku a v žácích probouzet citové vztahy k jejich prostředí.
 • Vytvářet hodnotové orientace žáků.
 • Vytvářet u žáků pozitivní vztah k životnímu prostředí.
 • Seznámit žáky s globálními problémy a pomoci jim chápat globální souvislosti.
 • Učit žáky aktivnímu přístupu k poznávání okolí prostřednictvím pobytů žáků v přírodě.
 • Pomoci žákům pochopit základní principy udržitelného rozvoje.

Nadále budeme prohlubovat společné aktivity všech žáků školy:

 • Účast na dlouhodobém projektu Třídíme ve škole – průběžné soutěže, třídění odpadu ve škole do speciálních kontejnerů v budovách školy
 • Účast na dlouhodobém projektu Recyklohraní – sběr vysloužilých baterií a elektrozařízení určených k následné recyklaci + hry a soutěže
 • Fungování žákovských ekotýmů, které se průběžně starají o inovaci informací na nástěnkách a o kontejnery na tříděný odpad
 • Zapojení žáků do ekologicko-charitativního projektu Sbírej toner – zajišťujeme finanční podporu Ústavu sociální péče Háj u Duchcova
 • Celoroční soutěž všech tříd ve sběru papíru
 • Využívání odpadových materiálů k ruční tvorbě (výtvarná výchova, aj.)
 • Zapojení žáků do jednorázových ekologických akcí
 • Tématické exkurze (např. návštěva Střední školy zahradnické a zemědělské E. A. Komerse – výukové programy, návštěva ZOO a expozice Rajské ostrovy)
 • Tématické projektové dny
 • Účast na filmovém festivalu Jeden svět
 • Účast na filmovém festivalu Expediční kamera
 • Projekce filmů v rámci projektu Planeta Země 3000
 • Účast žáků na aktuálně vyhlášených soutěžích – fotografických, výtvarných, literárních, aj.
 • Účast na soutěžích s ekologickou tématikou – např. Přírodovědný klokan
 • Účast žáků na školním a okresním kole ZOOolympiády, biologické a zeměpisné olympiády
 • Úklid travnatých ploch a péče o pozemky v okolí školy, využívání kompostérů
 • Plnění odborných cvičení a laboratorních prací s ekologickou tématikou
 • Poznávání bylin, výuka v terénu, tvorba herbářů a plakátů o ekosystémech
 • Tématické vycházky v okolí školy

 

Nadále také budeme využívat spolupráci s různými organizacemi, firmami a občanskými sdruženími.

Budeme aktualizovat materiální zajištění plnění plánu EVVO.

Průběžně bude zajišťována ekologizace provozu školy:

 

 • Postupná výměna oken za plastová se žaluziemi
 • Nákup kancelářských potřeb z převážně recyklovaných materiálů
 • Plošné využívání kontejnerů na tříděný odpad
 • Využívání kompostérů na školních pozemcích
 • Postupná výměna žárovek a zářivek za úsporné
 • Sběr a recyklace papíru, tonerů, baterií a elektrozařízení z provozu školy
 • Nákup energeticky úsporných elektrospotřebičů
 • Výměna vodovodních baterií
 • Plánováno postupné zateplení budov školy
 • Úsporné vytápění technických místností
 • Instalace programovatelných termostatů na topení a ohřev teplé užitkové vody
 • Instalace automatických spínačů osvětlení
 • Postupná izolace topných trubek
 • Průběžná modernizace a ekologizace provozu jídelen ZŠ i MŠ
 • Používání ekologicky šetrných čisticích prostředků

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu