Základní škola a mateřská škola Děčín III11.02.2020

Nepříznivé počasí posledních dní nám neumožňuje chodit na vycházky a proto jsme jedno odpoledne nahradili jinou pohybovou aktivitou. Zahráli jsme si ve školní družině KUŽELKY. Každý měl dva pokusy. Vítězkou se stala Eliška Perská, druhé místo obsadil Pavel Hypša a na třetím místě se umístil Vojta Pekárna. Získali diplom a věcnou cenu. Všichni hráli s nadšením, tak si tuto činnost asi ještě zopaku…

Zobrazit celý článek


10.02.2020

Od listopadu do začátku února letošního školního roku probíhalo na naší škole školní kolo chemické olympiády. Žáci 9. ročníků řešili 3 její části: teoretickou, praktickou část a kontrolní test.Praktickou část žáci řešili v chemickém kroužku vždy v pondělí. Teoretickou část zpracovávali doma za pomoci chemické literatury. Vědomosti čerpali také z internetu. Kontrolní test vypracovávali  3. 2. 2020…

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

Světový den ŽP

20.06.2018 06:14

Ve čtvrtek 14. 5. 2018 se na naší škole uskutečnil projektový den na téma životního prostředí. Pro žáky bylo připraveno celkem 5 stanovišť. Na prvním stanovišti se formou pracovního listu se seznámili s významem lesů a mrtvého dřeva v nich, dále pak s introdukovanými dřevinami. Na druhém stanovišti žáci plnili úkoly vycházející z videí zaměřených na problematiku globálního oteplování. Třetí stanoviště bylo věnováno organismům a prostředím, která obývají. V pracovním listu s názvem Zmatený les žáci hledali 20 chyb na obrázku lesa (např. leknín v podrostu, netopýr sající nektar apod.), dále pak měli za úkol přiřadit kartičky s obrázky vývojových stádií různých druhů živočichů ke správnému obrázku prostředí, které obývají a to co nejpřesněji (např. aby pulec byl ve vodě a ne na břehu rybníka), poslední aktivitou na třetím stanovišti bylo přiřazování názvů různých druhů rostlin a živočichů ke správnému typu životního prostředí (les, louka, stojaté vody a tekoucí vody). Předposlední stanoviště pak bylo zaměřeno na ekologii. V první aktivitě měli žáci správně třídit odpad (různé odpadky napsané na kartičkách přiřazovali k příslušným nádobám pro ně určeným). Druhá aktivita spočívala ve správném sestavení pyramidy obsahující pojmy z ekologie a jejich definice. Na závěr měli žáci přichystaný pytel se 30 PET lahvemi, jejich úkolem bylo po jednom vybíhat, správně sešlapat jednu PET lahev a takto postupně sešlapat celý pytel co nejrychleji. Poslední stanoviště spočívalo ve vyplnění dotazníku, který vycházel z témat jednotlivých stanovišť. Zde uvádím nejzajímavější výsledky z průzkumu, vybrané otázky byly pak zpracovány v podobě grafů:

Lesy – Drtivá většina žáků (95%) považuje les za místo, které jim přináší příjemné pocity a 75% z nich navštíví les alespoň jednou za měsíc, 19% pak dokonce alespoň jednou za týden. 93% žáků rovněž uvedlo, že se jim v lese lépe dýchá. Při otázce, proč les navštěvují, žáci v 48% uvedli, že kvůli klidu, ve 42% kvůli přírodě a v 17% kvůli sběru plodů lesa. 5% nenavštěvuje lesy vůbec a zbývající procento chodí do lesa jen tak. Při otázce, jaké zvíře jsi viděl/-a v lese naposled, se nejčastěji objevovala odpověď prase a srnec/srnka, což není překvapivé vzhledem k až neúnosně vysokým stavům této zvěře v našich lesích. Z invazivních dřevin žáci nejvíce uváděli severoamerickou borovici vejmutovku, jejíž invaze je pro zdejší region typická. Druhou nejčastější odpovědí byla s podivem bříza bělokorá, která mezi invazivní dřeviny nepatří.

Globální oteplování – V tématu globálního oteplování u 88% žáků převládá názor, že se jedná o reálný fenomén. 47% se pak domnívá, že ho nelze zastavit, 35% je přesvědčeno o opaku, 18% žáků pak neví vůbec.

Ekologie – V oblasti ekologie se většina žáků shoduje, že je nutno snížit svou spotřebu a třídit odpad. Celých 80% odpad třídí, nejčastěji jsou to plast (23%), sklo (21%) a papír (21%).

Organismy a ŽP – Drtivá většina žáků (94,5%) uvádí, že do přírody chodí ráda. Nejčastěji kvůli odpočinku/klidu (44%) a kvůli přírodě samotné (33%). Vůbec nejoblíbenějším místem pro návštěvu přírody je les (52%).

Mgr. Lukáš Bartoň

Fotogalerie:

Starší články

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu