Základní škola a mateřská škola Děčín III03.04.2020

Zápisy do základních škol se budou konat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole Vzhledem k epidemii nemoci COVID-19 byl změněn obvyklý systém zápisu dětí do 1. tříd základních škol. Nově ředitelé základních škol v Děčíně stanovili termín zápisu na dobu od 14.04.2020 do 30.04.2020. Na základě doporučení MŠMT se zápis bude konat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve ško…

Zobrazit celý článek


24.03.2020

Samostudium naleznete na níže uvedených odkazech: 1. A https://brezovka.estranky.cz/clanky/1.a/ 1. B https://brezovka.estranky.cz/clanky/1.b/ 1. C https://brezovka.estranky.cz/clanky/1.c/ 2. A https://brezovka.estranky.cz/clanky/2.a/ 2. B https://brezovka.estranky.cz/clanky/2.b/ 3. A https://brezovka.estranky.cz/clanky/3.a/ 3. B https://brezovka.estranky.cz/clanky/3.b/ 4. A https://brezovk…

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

Přijímací řízení na SŠ - harmonogram akcí

Všechny potřebné informace naleznete v Atlasech školství, které byly rozdány každému vycházejícímu žákovi (www.atlasskolstvi.cz), dále na www.cermat.cz (zde jsou k dispozici i starší verze testů z Čj a M). 

ŘÍJEN

Žáci 8. a 9. tříd navštíví veletrh vzdělávání Škola Děčín v OC Pivovar. Veletrh je určen široké veřejnosti,mohou ho navštívit i rodiče žáků, zejména těch, kteří nemají ve výběru střední školy dosud jasno.  

Ředitelé SŠ musí zveřejnit do 31. října kritétia přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou.

LISTOPAD

Na třídních schůzkách bude výchovná poradkyně informovat rodiče o průběhu přijímacího řízení.

V tomto měsíci začínají  na většině škol dny otevřených dveří. Navštivte všechny školy, o které máte zájem (data najdete na letáčcích škol, v tisku, na internetu, na nástěnce ve škole). Pokud uvažujete o škole mimo okres Děčín, navštivte také Veletrh vzdělávání v Ústí nad Labem, popř. jinde. Pomoci Vám mohou i internetové stránky, např. www.infoabsolvent.cz, www.stredniskoly.cz, aj.

Do 30. listopadu musí uchazeč o studium v oboru s talentovou zkouškou podat přihlášku na danou SŠ. Lze si podat přihlášky do 2 oborů s talentovou zkouškou.

PROSINEC

Dále navštěvujte SŠ ve dnech otevřených dveří. Mnoho škol vám poskytne potřebné informace i individuálně (po předchozí telefonické domluvě). Sledujte prospěch svého dítěte, pololetní známky se uvádějí na přihlášky (rovněž 1. a 2. poletí 8. ročníku).


LEDEN

Žáci obdrží dotazníky - zájem o SŠ a budou jim předány podrobné instrukce týkající se jejich vyplnění.

Konají se talentové zkoušky.

Kritéria přijímacího řízení musí ředitelé středních škol zveřejnit do 31. ledna (pro obory vzdělání s talentovou zkouškou již do 30. listopadu). 


ÚNOR

Žáci odevzdají vyplněné dotazníky - zájem o SŠ výchovné poradkyni. Vytištěné přihlášky podepisuje zákonný zástupce žáka a žák. Pokud to střední škola vyžaduje, musí lékař potvrdit způsobilost žáka ke studiu vybraného oboru. (Každá škola tento požadavek uvádí ve svých kritériích pro přijetí). Žáci si mohou podat pouze 2 přihlášky v 1. kole přijímacího řízení.


BŘEZEN

Zákonný zástupce žáka odesílá či osobně doručuje přihlášky na  SŠ nejpozději do 1. březnaZŠ přihlášky neodesílá.
ZŠ vydá zákonnému zástupci každého žáka jeden zápisový lístek, který žák musí do 10 pracovních dní od vyhlášení výsledků přijímacího řízení doručit na SŠ, pro kterou se rozhodl (v dubnu).


DUBEN - KVĚTEN

Pro první kolo přijímacího řízení se stanoví jednotně termín přijímací zkoušky ve středních školách v pracovních dnech od 12. dubna do 28. dubna (týká se i nižšího stupně víceletých gymnázií). Všichni žáci obdrží ze školy, kam se hlásí, cca 14 dní před termínem konání přijímacího řízení písemnou pozvánku na přijímací zkoušku nebo informace o průběhu přijímacího řízení.

V přijímacím řízení do maturitních oborů se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. 1. termín PZ je 14. dubna 2020 pro čtyřleté obory a 16. dubna 2020 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií, 2. termín 15.dubna 2020, resp. 17. dubna 2020. Každý uchazeč může konat přijímací zkoušku dvakrát, v prvním termínu na škole uvedené na přihlášce jako první v pořadí, ve druhém termínu na škole uvedené na druhém místě. Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60%.

Ředitel SŠ v případě oborů s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům ředitel odešle rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o přijetí se nezasílá.

Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška nekoná, zveřejní ředitel seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna.

Uchazeč musí do 10 pracovních dní od vyhlášení výsledků přijímacího řízení doručit na SŠ, pro kterou se rozhodl, zápisový lístek. Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím žákem. Na tato místa mohou pak ředitelé středních škol vypsat další kolo přijímacího řízení.

V případě nepřijetí na vybranou školu mohou žáci a jejich zákonní zástupci využít tzv. odvolání - na veřejných středních školách se lze odvolat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. O výsledku odvolacího řízení rozhodne krajský úřad.

Po skončení prvního kola přijímacího řízení jsou vyhlašována další kola přijímacího řízení. Ve 2. kole a v dalších kolech si může žák podat libovolný počet přihlášek. Informace o dalších kolech přijímacího řízení naleznete na webových stránkách konkrétních škol nebo na stránkách krajského úřadu.

Mgr. Simona Wisurová, výchovná poradkyně

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu