Základní škola a mateřská škola Děčín III14.09.2019

V pátek 6. 9. 2019 se členové biologického kroužku opět zúčastnili akce „Mezinárodní noc pro netopýry“ pořádané Správou CHKO Lužické hory, ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody ZO 36/02 při SCHKO JH a Českým svazem pro ochranu netopýrů pod záštitou Euro Bats. Netopýří noc, na kterou jsme vyrazili, probíhala v PP Naděje nedaleko Cvikova. Minibus, který jsme měli objednaný, nás vyzvedl kole…

Zobrazit celý článek


02.09.2019

  SPORTUJ VE ŠKOLE „Sportuj ve škole“ má bavit děti pohybem. Lekce „Sportuj ve škole“ probíhají zdarma jednou  týdně pro děti 1. až 5. ročníku základních škol. Vedou je zkušení a nadšení tělocvikáři. Od 1. září 2018 projekt zajišťuje Asociace školních sportovních klubů, která už 26 let pomáhá bavit školáky sportem. Hodiny pro  Vaše děti budou v těchto termínech: Pondělí od 14.00 do 14.45 hodin…

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

Program Školního parlamentu ve školním roce 2015/2016

Plán práce školního žákovského parlamentu 2015/2016

 

Školní žákovský parlament – spolurozhodování žáků o životě školy

 

Základní informace o Školním parlamentu

Školní parlament je orgánem žáků, kteří se scházejí dvakrát měsíčně, a který dává žákům možnost zapojit se do života školy. Umožňuje jim komunikovat s vedením školy a demokratickou cestou hledat a nalézt optimální řešení problémů a uspokojování potřeb a zájmů žáků. Školní parlament je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami, napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky. Je nedílnou součástí Školního vzdělávacího programu. Motivuje žáky k účasti na akcích školy a rozvíjí schopnost týmové spolupráce. Snaží se o naplňování cílů školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy, výchovy demokratického občana. Práce na půdě Školního parlamentu vychází z obsahu Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata 20. 11. 1989 Valným shromážděním OSN a k níž přistoupila i Česká republika. Podle této Úmluvy má dítě právo:

 • vyjádřit svůj vlastní požadavek
 • na opatření k zajištění kázně ve škole odpovídající lidské důstojnosti
 • na ochranu před jakoukoli diskriminací
 • získat a zveřejnit informace

 

Svou činnost Školní parlament zaměřuje na:

 • zlepšení postoje každého žáka ke školní práci, vzájemnou pomoc žáků
 • pořádání akcí, které motivují žáky k rozvoji jejich osobnosti, pomáhají jim nalézt uplatnění v kolektivu, umožňují jim seberealizaci
 • hygienu a bezpečnost ve škole, pomoc při zajišťování čistoty a pořádku s cílem odstraňovat lhostejnost a nezájem
 • podíl při organizování chodu školy

 

Školní parlament má povinnosti:

 • prostřednictvím svých zástupců spolupracovat s vedením školy, učiteli i ostatními zaměstnanci školy a vycházet přitom ze závazných pravidel školy
 • respektovat společenská pravidla a dodržovat zásady slušného chování
 • dbát na tradici školy a dbát na její dobrou pověst
 • přijmout plnou morální zodpovědnost za své iniciativy
 • být reprezentantem školy

 

Školní parlament má právo zejména:

 • vyjadřovat se k problémům školy a mimoškolní činnosti
 • podílet se aktivně na veškerém životě školy
 • přednést své návrhy vedení školy i vyučujícím

 

Cíl Školního parlamentu

 • zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy
 • předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy
 • připomínat dodržování školního řádu
 • pomáhat s organizací akcí tříd
 • řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy
 • prezentovat svoji práci

 

Stanovy Školního parlamentu ZŠ Děčín III:

 • Školní parlament je tvořen zástupci tříd od 3. do 9. ročníku.
 • Školní parlament je volen jednou ročně, a to vždy na začátku školního roku.
 • Žáci volí v každé třídě dva žáky – členy Školního parlamentu. Jsou voleni na jeden školní rok, ale v průběhu roku mohou být odvoláni, jestliže jsou pro to důvody a nadpoloviční většina jejich spolužáků pod vedením žákovské samosprávy třídy a třídního učitele takový návrh odhlasuje. Na jejich místo bude zvolen jiný třídní zástupce.
 • Členové parlamentu volí Radu parlamentu – ta je tvořena zpravidla čtyřmi členy (předseda, místopředseda, zapisovatel, nástěnkář).
 • Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání Školního parlamentu, v případě nutnosti se omluvit a sjednat za sebe náhradu (zvoleného zástupce).
 • Koordinátorem Školního parlamentu je paní učitelka Jana Kozlovskiy.
 • Školní parlament se schází většinou jedenkrát do měsíce nebo dle potřeby.
 • Školní parlament svolává jeho předseda ve spolupráci s paní učitelkou Janou Kozlovskiy.
 • Z každého jednání Školního parlamentu je proveden zápis vyvěšený na nástěnce.
 • Jednání Školního parlamentu se jako hosté mohou účastnit všichni žáci i učitelé školy.
 • Člen Školního parlamentu má v průběhu jeho jednání možnost přednést jakýkoliv návrh nebo dotaz své třídy, který byl ve třídě schválen.
 • Zástupci tříd mají v parlamentu hlasovací právo. Všichni členové ŠP mají navzájem zcela rovnoprávné postavení, v případě hlasování platí 1 člen = 1 hlas. Přítomní dospělí hlasovací právo nemají.
 • Každý člen ŠP má za povinnost informovat pravdivě své spolužáky o průběhu jednání, o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým ŠP dospěl.
 • Rozhodnutí ŠP jsou pro všechny žáky závazná.
 • Pověřený žák ŠP pořizuje stručný zápis o jeho jednáních – zapisovatel.
 • Rada parlamentu je nejbližším spolupracovníkem vedení školy a je oslovována v případě rychlého vyřešení určité situace nebo problému, či organizace akcí školy.
 • ŠP nezasahuje do školních záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří do pravomocí ředitelky školy. Rozhodnutí ředitelky školy a vedení školy bude respektovat.
 • V případě, že práce ŠP bude pouze formální, může ředitelka školy jeho činnost kdykoliv ukončit.

 

 

Pravidla chování na půdě Školního parlamentu:

 • Nepřekřikovat se a naslouchat si, respektovat názory druhých.
 • Nezesměšňovat se a vzájemně se neurážet.
 • Nepoužívat vulgární výrazy.
 • Řešit školní problémy.
 • Předávat spolužákům nezkreslené informace.
 • Spolupracovat v týmu.
 • Zúčastňovat se schůzek a přicházet včas.

 

Složení Školního parlamentu ve školním roce 2015/2016

 

1. stupeň

2. stupeň

3.A

Ema Dolejšová

Andrea Braunová

6.A

Dominik Mucek

Jiří Rubeš

3.B

Sofie Matějovská

Vojtěch Antal

6.B

Julie Horvátová

Leontýna Saková

4.A

Tereza Navrátilová

Matylda Linková

7.A

Lenka Benešová

Anička Nguyenová

4.B

Adéla Vilímková

Eliška Šolcová

7.B

Filip Kafka

Magdaléna Linková

5.A

Veronika Štajnerová

Barbora Němečková

8.

Šárka Neumannová

Michal Zelenický

5.B

Tereza Švabíková

Nikola Trncová

9.

Radek Bešťák

David Šarman

 

Plán práce Školního parlamentu pro školní rok 2015/2016

Uvnitř ŠP se zaměříme na maximální stmelování členů rady, vzájemné poznávání, upevňování důvěry a zvyšování prestiže celé organizace.

ŠP bude nápomocen při pořádání jednorázových akcí tříd a bude pomáhat při realizaci projektových dní.

Svou činnost bude směřovat k úpravě interiéru školy, zejména k výzdobě chodeb a nástěnek na nich.

V průběhu roku bude řešit jednotlivé připomínky svých spolužáků, bude se snažit najít jejich optimální řešení.

Členové ŠP budou zaštiťovat sběr kaštanů, žaludů a tvrdého chleba.

ŠP bude vysílat pondělní školní rádio vždy o velké přestávce.

 

Předběžná plán ŠP:

Září: volby zástupců tříd do ŠP

Říjen: 1. schůzka (volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele ŠP) + seznamovací den (společné focení na nástěnku)

Listopad: 2. + 3. schůzka

Prosinec: 4. + 5. schůzka

Leden: 6. schůzka + příprava školní akademie

Únor: 7. schůzka + příprava školní akademie

Březen: 8. schůzka + čteme mladším spolužákům (žáci 8. a 9. čtou prvňáčkům)

Duben: 9. schůzka + školní akademie – scénka ŠP

Květen: 10. schůzka + dobrovolnický den v ZOO Děčín

Červen: 11. schůzka + rozlučkový výlet, rozloučení se stávajícím předsedou a místopředsedou, slavnostní ukončení činnosti ŠP v letošním roce, nástin směřování ŠP v dalším školním roce

 

 

Ing. Jana Kozlovskiy, Kateřina Šrámková

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu